Een eerste update van de AssurMiFID-inspecties door de FSMA

24.10.2017

De FSMA heeft 75 van de 7000 ingeschreven verzekeringsmakelaars bezocht om na te gaan of ze zich confirmeren aan de zorgplichtregels en inschrijvingsvoorwaarden. Ook verzekeringsondernemingen werden gecontroleerd (inclusief een steekproef van eigen kantoren en met hen verbonden verzekeringsagenten). Hoewel er weinig kans is dat u controle heeft gehad, is het nuttig om het rapport over de inspecties bij uw collega’s grondig door te nemen. Hierna volgt een selectie van de vaststellingen.

 

Naleving van de zorgplicht bij het verstrekken van advies over spaar- of beleggingsverzekeringen (tak 21 en tak 23)

Inzake de zorgplicht betrof het tot nu toe eerder pedagogische inspecties, wat betekent dat er bij niet-naleving geen sanctie werd opgelegd. Wel leverde dit nuttige informatie op over de verwachtingen van de FSMA inzake de concrete toepassing van de gedragsregels.

Vaststellingen met betrekking tot inzameling van cliënteninformatie
 • Er wordt te weinig kritisch omgegaan met de antwoorden op de vragen; er worden te vaak geen bijkomende vragen gesteld.
 • De sectorfiche rolt vaak pas uit het systeem nadat het advies werd gegeven en niet voor de adviesverstrekking.
 • Er circuleren onvolledige of verouderde versies van de sectorfiches.
 • De vragen om te peilen naar de kennis en ervaring zijn vaak te weinig gedetailleerd.
 • Woorden in de standaardvragenlijst zijn vaak te subjectief en onnauwkeurig zoals bijv. “occasioneel” en “regelmatig”. De FSMA ondervindt dat de spaar- en beleggingsdoelstellingen doorgaans onvoldoende nauwkeurig zijn gedefinieerd. “ bepaalde beperkte risico’s”, “iets risicovoller”, “ fors lager uitkomen” etc. zijn niet voldoende duidelijk.
 • In bepaalde vragenlijsten worden geen vragen over de financiële situatie van de cliënt worden gesteld.
 • Verzekeringsmakelaars en -ondernemingen (inclusief hun agenten) sporen niet altijd de tegenstrijdigheden bij de bij de klant ingezamelde informatie op.
 
Vaststellingen met betrekking tot de geschiktheidstest
 • Een te groot aantal makelaars begrijpt het concept van geschiktheidsbeoordeling niet en is in de veronderstelling dat inzamelen van informatie volstaat. Alle makelaars zouden op basis van hun cliëntendossiers retroactief moeten kunnen reconstrueren, motiveren en documenteren op basis van welke criteria een bepaald product geselecteerd werd (aan de hand van schriftelijke bewijsstukken).
 • De gehanteerde algoritmes in de standaardprofielen vertonen vaak gebreken.
 • Het beleggersprofiel is vaak niet gekoppeld aan een productengamma wat problemen oplevert voor de verzekeringsmakelaar.
 • Er wordt vaak te weinig rekening houden met de individuele antwoorden van de cliënt.
 • In bepaalde gevallen wordt eerst advies verstrekt en wordt pas daarna de vereiste informatie ingezameld.
 • De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de geschiktheid wordt soms ten onrechte bij de cliënt gelegd.


Informatieverstrekking aan de klant

 • Er wordt niet altijd volledige of juiste informatie verstrekt over hoedanigheid waarin de verzekeringsmakelaar optreedt.
 • De informatie over het feit of er al dan niet advies wordt verleend en of dit dan al dan niet op basis van een onpartijdige analyse gebeurt, is voor verbetering vatbaar.
 • Sommige verzekeringsmakelaars verstrekken de klant niet de financiële infofiche levensverzekering en/of informeren de klant niet voldoende over de aard en de risico’s van de geadviseerde spaar- of beleggingsverzekeringen.
 • De informatie over de vergoedingen, provisies en niet-geldelijke voordelen die de verzekeringsmakelaar ontvangt, is voor verbetering vatbaar.
   
Vergoedingen en incentives
 • Het opleggen van een minimumproductie om in aanmerking te komen voor het betalen van commissieloon houdt een groot risico op belangenconflict in hoofde van de verzekeringsmakelaars. Dergelijke clausules kunnen hetzelfde effect hebben als het opleggen van een verplichte minimumportefeuille, hetgeen onverenigbaar is met het statuut van verzekeringsmakelaar.
 • Verzekeringsondernemingen moeten kunnen aantonen dat de programma’s rond vergoedingen en incentives de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt ten goede komen en geen afbreuk doen aan de verplichting van de verzekeringsmakelaar om zich voor de belangen van zijn klant in te zetten.

 

Naleving van de inschrijvingsvoorwaarden

 • Wat betreft de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden, stelde de FSMA vast dat verschillende dossiers niet up-to-date waren.
 • Ook werden tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de beroepskennis van de VVD en de PCP, meer specifiek met betrekking tot de witwaswetgeving.
 • Er werden verschillende tekortkomingen vastgesteld ivm de naleving van de witwaswetgeving. Sommigen makelaars beschikten niet over de vereiste procedures. Anderen hadden moeite om ze concreet toe te passen.
   
 • Lees het rapport online


  We raden u aan om het rapport met betrekking tot de inspecties grondig door te nemen. Niet alleen kunt u leren uit de fouten maar vooral om te weten wat de verwachtingen van de FSMA zijn ten aanzien van de verzekeringstussenpersoon.

  Download het rapport hier