Historisch akkoord over gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten


BZB / Fedafin heeft vandaag samen met Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector,  de gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten ondertekend. Deze gedragscode beoogt de goede relaties tussen kredietinstellingen en hun agenten, en wil aldus, bijdragen tot een gezond ondernemingsklimaat tussen een principaal en zijn agentennet.  Met dank aan vice-eerste minister en minister van Economie, Kris Peeters en minister van middenstand, zelfstandigen en KMO’s, Willy Borsus is de gedragscode vandaag een feit geworden!

De onderhandelingen over deze gedragscode werden in het najaar van 2016 opgestart op initiatief van beide ministers, o.m. naar aanleiding van de open brief van BZB- directeur Carine Vansteenbrugge waarin zij de ministers om aandacht vroeg voor de precaire situatie van de zelfstandige bankagent.

“We zijn bijzonder fier op deze realisatie, dit is voor de bankagenten een belangrijk en historisch akkoord! Belangrijke eisen van BZB/Fedafin ter verbetering van de positie van de zelfstandige bankagent werden via deze gedragscode deels of geheel ingelost”, aldus voorzitter Albert Verlinden.

Een gedragscode biedt het voordeel ten opzichte van het trage wetgevend proces dat heel wat zaken op korte termijn worden aangepakt. En biedt daarenboven het voordeel dat het engagement van de kredietinstellingen zelf komt. Zo werden bepalingen opgenomen inzake precontractuele informatieplichten die de bank moet naleven alvorens een agent een agentuurovereenkomst ondertekent. De bank wordt hierdoor verplicht om het contract minstens één maand vooraf aan de agent te bezorgen en alle essentiële informatie apart te belichten. Ook werden bepalingen opgenomen in geval een bank overgaat tot belangrijke herstructurering van haar distributienetwerk. Verder werden enkele bijkomende engagementen met betrekking tot de werking van het paritair overlegorgaan opgenomen. Met betrekking tot het agentuurcontract zelf werden een aantal verboden bepalingen opgesomd en werd ook bepaald dat de bank de aandacht van de agent moet trekken op bijzondere bepalingen die een belangrijke impact kunnen hebben op de activiteit van de zelfstandige bankagent. Tenslotte wordt ook een evaluatiecommissie geïnstalleerd met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en beide ministers met de bedoeling de toepassing van de gedragscode te monitoren.

De gedragscode treedt op 1 januari 2018 in werking om de banken de tijd te geven zich te confirmeren aan deze gedragscode.

De gedragscode kan u hier terugvinden.