Verzekeringsbemiddeling: verslaggeving aan de klant


Twin Peaks II verplicht verzekeringstussenpersonen om deugdelijke verslagen te bezorgen aan hun cliënten over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hen aanbieden en/of de verzekeringsovereenkomst(en) die via hun kantoor werden afgesloten. Bij verbonden verzekeringsagenten ligt de verplichting op de verzekeringsonderneming waarvoor zij agent zijn.
 
Hoe en in welke vorm zij die verslagen aan hun klanten moeten bezorgen, is vastgelegd in een reglement dat eind vorig jaar bij KB werd goedgekeurd. Het KB stelt dat zij de verslagen jaarlijks en gratis via een duurzame drager moeten bezorgen.
 
Dit moet voor het eerst voor het kalenderjaar 2017. Er is evenwel een overgangsperiode voorzien zodat de verslagen voor kalenderjaar 2017 pas tegen uiterlijk 31 december 2018 moeten worden bezorgd. Nadien zal de rapportering telkens voor 31 maart van het volgende jaar dienen te gebeuren. 
 
BZB bekijkt nu met de sector hoe u dit best aanpakt en houdt haar leden op de hoogte.

Download het KB inzake deugdelijke verslagen