Sectorcommunicatie, in overleg opgesteld door de vijf federaties die het akkoord aan de FSMA hebben voorgelegd.

Gedragscode betreffende inducements in het kader van levens- en niet-levensverzekeringen


De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht belastte de sector ermee om in onderling overleg een gedragscode inzake inducements uit te werken binnen 6 maanden na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad (18 december 2018).

De wet bepaalde ook dat de FSMA zich over deze code moest uitspreken en deze dus moest valideren. Vervolgens, na advies van de FSMA, zou de Koning een koninklijk besluit nemen om de datum van inwerkingtreding van de gedragscode te bepalen en er bindende kracht aan te verlenen.

Het was dus vanzelfsprekend dat er binnen het strikte kader van de FSMA-vereisten moest worden gewerkt.

De FSMA heeft meermaals gewag gemaakt van minimumvereisten voor deze gedragscode. Zo meende de FSMA dat de code rekening moest houden met de evolutie van de maatschappelijke context en dat de bepalingen meetbaar, duidelijk en door de FSMA controleerbaar moesten zijn.

We hebben bovendien ook bijzondere aandacht besteed aan het reputatierisico.

Zoals de wet vereist, voorziet deze code in regels voor alle inducements, maar beslecht hij in het bijzonder het lot van de ‘non monetary inducements’ of niet-geldelijke voordelen.

Wat de andere vergoedingen betreft, herinnert de code eraan dat deze het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren: de vergoedingen moeten redelijk zijn ten opzichte van de dienstverlening waarvoor ze worden toegekend.

Het spreekt daarnaast vanzelf dat ook de beginselen inzake belangenconflicten nauwgezet moeten worden nageleefd. Ter herinnering: het belang van de cliënt staat centraal; het is niet toegestaan een product te vergoeden op een wijze die de tussenpersoon ertoe aanzet het product te verkopen in de plaats van een product dat beter aan de verlangens en behoeften van de cliënt beantwoordt.

Rekening houdend met deze elementen hebben Assuralia, BVVM, Feprabel, FVF en BZB-Fedafin een ontwerp van gedragscode opgesteld en voorgelegd aan de FSMA. 

Aan deze tekst gingen tal van discussies vooraf en alle aspecten van de problematiek werden uitgebreid geanalyseerd. Er werd dus een redelijke consensus bereikt over de voorgelegde tekst en alle federaties van tussenpersonen, evenals Assuralia en zijn leden, scharen zich hierachter.

Het document werd door de FSMA gevalideerd en het KB werd gepubliceerd op 21 juni 2019

Het treedt in werking op 1 juli 2019.

   Download het KB met de gedragscode