Sectorspecifieke richtlijnen PC 307

Zoals in vele sectoren heeft de coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op de sector van de verzekeringsmakelaars, zowel op het vlak van de bedrijfsactiviteiten als op het vlak van de arbeidsorganisatie.
 
Nu men overweegt terug te keren naar een meer normale situatie, roepen de sociale partners van de sector van de verzekeringsmakelaars de bedrijven en hun werknemers op om volledige aandacht te besteden aan de Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan en om alles in het werk te stellen om de daarin vervatte preventiemaatregelen na te leven, voor zover deze van toepassing zijn op hun specifieke situatie. De maatregelen die in de ondernemingen zullen worden genomen, zijn specifiek voor de situatie, de omvang en de kenmerken van de onderneming. Aan de hand van een voorafgaande risicoanalyse zal kunnen worden vastgesteld welke maatregelen genomen moeten worden.

Zoals besloten door de Nationale Veiligheidsraad blijft telewerken de norm en de sociale partners moedigen de voortzetting van telewerken aan in de gevallen waarin een fysieke aanwezigheid om operationele redenen niet nodig is. Met betrekking tot telewerk verwijzen de sociale partners naar hun aanbeveling van de sociale partners van 23 mei 2018 over de invoering en ontwikkeling van telewerk in de sector. Deze aanbeveling vraagt om telewerk in te voeren in overleg met de sociale overlegorganen en als deze er niet zijn in overleg met het personeel om een collectief kader af te spreken dat minstens CAO 85 respecteert.

De sociale partners wijzen op het belang van een dialoog, hetzij in de sociale overlegorganen (OR, CPBW en SD), hetzij rechtstreeks met de werknemers als er geen personeelsvertegenwoordiging in het bedrijf is, om een terugkeer naar de werkplek te garanderen in omstandigheden van maximale veiligheid voor iedereen (werknemers, werkgevers en klanten).

Om de risico's tot een minimum te beperken, raden de sociale partners aan om het contact met de klanten zoveel mogelijk op afspraak te regelen.

Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat werknemers die in moeilijkheden verkeren (sociaal isolement, gebrek aan technologische middelen, enz.) de mogelijkheid hebben om in aanvaardbare hygiënische omstandigheden en op vrijwillige basis terug te keren naar het werk op kantoor. Tenzij er sprake is van bepaalde risico’s (bv. een risicopersoon) voor de terugkeer naar het werk, wordt er in functie van de noden van de organisatie bij voorkeur prioriteit gegeven aan economisch/technisch werklozen die daarom vragen.

Ten slotte kan de huidige situatie ook problemen opleveren voor de work-life balance van de werknemers. De sociale partners bevelen daarom aan om, rekening houdend met de organisatie van het werk, te streven naar flexibiliteit in de bedrijven voor de toekenning van ouderschapsverlof, tijdskrediet en corona-ouderschapsverlof in gevallen waarin dit nodig is.

OPMERKING: Hou er rekening mee dat de situatie van dag tot dag kan veranderen en consulteer daarom steeds de meest recente instructies van overheidsinstanties zoals de Nationale Veiligheidsraad en de FOD WASO.

​Download hier de officiële communicatie